GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 10/201920) Main Exam Call Letter 2020

By | 14/02/2020
Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 10/201920) Main Exam Call Letter 2020.

Posts Name: Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class–1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2

Advt. No. 10/2019-20

Main Exam Date: 23-02-2020, 08-03-2020 & 15-03-2020

Call Letter: Click Here

GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 10/201920) Main Exam Call Letter 2020

સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now