GSERC Shikshan Sahayak Govt. Secondary Revised PML-1 Merit & Call Letter 2020

Gujarat Shaikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Shikshan Sahayak Govt. Secondary Revised PML-1 Merit & Call Letter 2020, More details are given below.

Secondary Revised PML-1 Merit

Medium: Gujarati


Medium: English

Call Letter: Click Here

More Details: Click Here

Merit Calculator: Click Here


GSERC Shikshan Sahayak Govt. Secondary Revised PML-1 Merit & Call Letter 2020