GSERC Shikshan Sahayak (Secondary) GIA Reviserd Document Verification 2021

By | 07/06/2021
Gujarat Shaikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Shikshan Sahayak (Secondary) GIA Reviserd Document Verification 2021

Secondary GIA Reviserd Document Verification
Adv. No. Medium Subject Action
19 English Computer Download
20 English English Download
21 English Gujarati Download
22 English Hindi Download
25 English Sanskrit Download
24 English Science & Technology/mathemat Download
26 English Social Science Download
19 Gujarati Computer Download
20 Gujarati English Download
21 Gujarati Gujarati Download
22 Gujarati Hindi Download
23 Gujarati Krishi Vidhya Download
25 Gujarati Sanskrit Download
24 Gujarati Science & Technology/mathemat Download
26 Gujarati Social Science DownloadGSERC Shikshan Sahayak (Secondary) GIA Reviserd Document Verification 2021